MŠ Ostrá
Mateřská škola Ostrá

Školné a stravné

Pro školní rok 2020/2021 byla stanovena částka 450-,Kč/měsíc za celodenní docházku. 

Úplata je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.  Číslo účtu: 51-5732220247/0100

Vzdělávání dětí s povinností předškolního vzdělávání (děti v posledním ročníku MŠ před nástupem do první třídy základní školy) se poskytuje bezúplatně.  

Stravování

V mateřské škole  je stravování zajištěno firmou Scolarest, která si platby vybírá a zajišťuje sama. 
Podmínkou pro stravování je vyplnění přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v MŠ.

Rodič si zajistí trvalý příkaz k úhradě ze svého bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu Scolarest, jehož číslo dostane na přihlášce ke stravování zároveň s přiděleným variabilním symbolem strávníka a cenami jídel. 

Konzumace se odečítá poslední den v měsíci z částky poukázané na stravovací konto.

Ceník jídel od 1. 9. 2020.pdf (151.64 kB)

  • 28počet dětí
  • 1počet tříd
  • zahrada
  • tělocvična

O ŠKOLE

Škola zdejší byla povolena dne 13. prosince 1907, čis. 3531. Se stavbou nové budovy školní počato v měsíci červnu 1908. Na stavbě počínáno tak čile, že nová budova již dne 27. října 1908 byla kolaudována! Jest to budova nádherná. Stavbu provedli stavitelé bratří Kavalírové z Prahy.

Budova byla vysvěcena o posvícení dne 8. listopadu 1908 odpoledne. Obřad svěcení konal vysocedůstojný pán P. Josef Rejzek, vikář a děkan v Nymburce za asistence pánů duchovních z Lysé n. L. Ku svěcení školy dostavili se c.k. okresní hejtman pan dvorní rada Komers ze Mladé Boleslavi, c.k. okresní školní inspektor pan císařský rada Jan Houdek, sbor učitelský ze Stratova a obyvatelstva domácího i okoloního.

C.K. okresní rada školní v Mladé Boleslavi dne 20. října 1908 oznámila , že c.k. zemská školní rada výnosem ze dne 1. října 1908, čís.46.537. povoluje, aby dvoutřídní obecná škola v Ostré  ihned otevřena byla.

Ve škole zdejší počalo se učiti od 1. prosince 1908."