MŠ Ostrá
Mateřská škola Ostrá

Obecná charakteristika a věcné vybavení školy

Mateřská škola jako samostatný právní subjekt je příspěvkovou organizací Obce Ostrá od 1. 8. 2004.

Mateřská škola je umístěna v prostorách budovy bývalé Obecné školy v blízkosti lesa, sportovního hřiště a bylinných zahrad Botanicus, spol. s. r. o. 

K budově školy náleží školní zahrada, která je vybavena dřevěnými zahradními prvky, pískovištěm a dřevěným přístřeškem pro společná setkávání.

O děti zde pečují ředitelka MŠ, tři pedagogické pracovnice a asistent pedagoga. Snaha o vytváření rodinného prostředí pro děti je našim hlavním cílem. V naší mateřské škole panují přátelské vztahy a to má vliv na celkovou atmosféru klidu a pohody nejen dětí, ale i kolektivu zaměstnanců.

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí. Třída je heterogenní s dětmi ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Uplatňujeme  odpovídající metody a formy práce, spontánní sociální učení, využíváme  prožitkové, situační a kooperativní učení hrou. Činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové. Aktivity spontánní i řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte.

Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, ale které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek. Dítě tak získává komplexnější zkušenost , která je pro něj snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou.

Věcné podmínky

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, jak pro volnou hru, tak pro nerušenou individuální práci, skupinové činnosti a námětové hry. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, vybavení pro odpočinek - lůžka, hygienické zařízení (toalety, umyvadla) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Hygienická zařízení odpovídají potřebám a počtu dětí. Odpočinku dětí slouží ložnice. K úklidu lůžkovin slouží samostatné úložné prostory.

Vybavení hračkami, pomůckami a výtvarným materiálem postupně doplňujeme a podle finančních možností modernizujeme. Hračky a pomůcky jsou uloženy tak, aby byly dětem kdykoli dostupné a mohly je kdykoli využít pro svou hru. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru mateřské školy. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi.

Vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (např. čistoty, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost apod.)

Pro pobyt venku využíváme les, který je nedaleko budovy mateřské školy, a přilehlou školní zahradu vybavenou zahradními prvky. Při pobytu venku mají děti k dispozici hračky a sportovní náčiní. Dětem jsou nabízeny rozmanité pohybové aktivity. Sportovní náčiní a zahradní prvky prochází každý rok bezpečností kontrolou a splňuji normy pro bezpečné užívání.

  • 28počet dětí
  • 1počet tříd
  • zahrada
  • tělocvična

O ŠKOLE

Škola zdejší byla povolena dne 13. prosince 1907, čis. 3531. Se stavbou nové budovy školní počato v měsíci červnu 1908. Na stavbě počínáno tak čile, že nová budova již dne 27. října 1908 byla kolaudována! Jest to budova nádherná. Stavbu provedli stavitelé bratří Kavalírové z Prahy.

Budova byla vysvěcena o posvícení dne 8. listopadu 1908 odpoledne. Obřad svěcení konal vysocedůstojný pán P. Josef Rejzek, vikář a děkan v Nymburce za asistence pánů duchovních z Lysé n. L. Ku svěcení školy dostavili se c.k. okresní hejtman pan dvorní rada Komers ze Mladé Boleslavi, c.k. okresní školní inspektor pan císařský rada Jan Houdek, sbor učitelský ze Stratova a obyvatelstva domácího i okoloního.

C.K. okresní rada školní v Mladé Boleslavi dne 20. října 1908 oznámila , že c.k. zemská školní rada výnosem ze dne 1. října 1908, čís.46.537. povoluje, aby dvoutřídní obecná škola v Ostré  ihned otevřena byla.

Ve škole zdejší počalo se učiti od 1. prosince 1908."